Anh say em như bướm say hoa,
Như Lưu Linh say rượu, Bá Nha say cầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001