Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
Nợ duyên, duyên nợ không thành thì thôi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001