Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
Côi tra xuốc đi xuốc lại còn một nạm lúa dâu
Em ở nhà lấy chi mà cung thân dưỡng tử cho trọn câu hiếu tình?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001