Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
Năm sào ruộng cạn thì bị giáp xơi đi
Em ở nhà lấy chi mà cung thân dưỡng tử cho đến khi anh về


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001