Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
Từ nay làm lịch quải kéo đem ra cho dài
Để cho đôi lứa ta kể lể tình dài


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001