Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
Ai xui nên nỗi, nhiều đường rẽ phân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001