Anh như trái bưởi trái bòng,
Ngoài da xanh lét, trong lòng chua le.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009