Anh như táo rụng sân đình,
Em như gái dở đi rình của chua.


Khảo dị:
Anh như táo rụng sân đình,
Em như gái rỡ đi rình của chua.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009