Anh như cây gỗ xoan đào
Em như câu đối, dán vào nên chăng?
Em như cây kiểng trên chùa
Anh như con bướm đậu nhờ nên chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001