Anh như cái võ môn
Cao không xiết kể
Ngăn ngoài cửa bể
Mà đợi cá lý ngư về
Nếu kiếp tu còn vụng, khôn bề thoát qua


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001