Anh như Đại Thánh trên mây
Em đây bé nhỏ như tay Phật Bà
Xin anh bỏ tay em ra
Rồi mai em sẽ đi qua chốn này
Nếu anh còn giữ lấy tay
Rồi mai em biết chốn này là đâu
Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành
Chén son nguyện với trăng già
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001