Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
Có đường thuỷ kiệt, có núi sơn lâm
Dầu anh lỗi đạo tình thâm
Hồn về chín suối, xác cầm dương gian


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001