Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
Nguyền lên cây Cốc, vạn Gò bồi giao long
Anh nguyền cùng em thành cựu cho chí thành tân
Cầu Chàm, đập Đá giao lân kết nguyền
Anh nguyền cùng em chợ Đồng cả bán mua
Cầm dao cát tóc thề chùa Minh Hương
Anh nguyên cùng em Trung Dinh,
Trung Thuận cho chí Trung Liên
Trung Định, Trung Lý cùng nguyền giao ca
Anh nguyền cùng em trăm tuổi đến già
Dù cho sông cách biển xa, cũng kể là gần.
- Anh chớ nghe lời miệng thế bày mưu
Mà anh gây oán, gây cừu giận em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001