Anh nghe em đau đầu chưa khá
Anh băng ngàn bẻ lá em xông
Biết mần răng cho đó vợ đây chồng
Để mồ hôi ra thì anh chấm, ngọn gió nồng anh che


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001