Anh ngồi trước mũi ghe lê,
Chớ em chi đặng ngồi kề một bên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004