Anh ngồi thuyền ngự cao cờ,
Xin anh đoái thiếp đặng nhờ tấm thân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001