Anh ngồi phần thủ trống reo,
Miệng kêu ghe ghé chân trèo xuống thang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001