Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
Ở đây thì anh nói rằng thương
Nay mai anh lui về chốn cũ
Anh nỏ tơ vương chi cõi này


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001