Anh ngó lên mây bạc chín từng,
Thấy đôi chim nhạn, nửa mừng nửa thương.
Ngó lên mây trắng trời hồng,
Thương em hỏi thiệt em có chồng hay chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001