Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
Chẳng xứng tay cầm, uổng nhánh mai tươi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001