Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
Nỏ thiếu chi nơi cao bệ dài giường
Em đừng chộ anh nghèo mà tráo đấu lường thưng
Chớ nghe thầy mẹ khiến đừng thương anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001