Anh nói với em như rìu chém xuống đá
Như dạ chém xuống đất
Như mật rót vào tai
Bây chừ anh đã nghe ai
Bỏ em giữa chốn non đoài khổ chưa


Khảo dị:
Anh nói với em như rựa chém xuống đá
Như rạ cắt xuống đất
Như mật rót vào lỗ tai
Bây giờ em đã nghe ai
Bỏ em giữa chốn thuyền chài khổ thân
Anh nói với em như rìu chém xuống đá
Như rạ chém đất
Như mật rót vào tai
Bây chừ anh nỡ nghe ai
Áo ngắn em mặc, cởi áo dài anh mang
Anh nói với em
Như rựa
chém xuống đá
Như rạ cắt xuống đất
Như mật rót vào tai
Bây chừ anh đã nghe ai?
Bỏ em giữa chốn thuyền chài rứa ri?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009