Anh nói với em như mía chẻ hai,
Như rang xiết chặt, nghe ao mặc lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001