Anh nói với em mía ngọt hơn đường
Bây giờ nghĩ lại, điệu cang thường xảo ngôn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001