Anh mong làm bạn với trời,
Trời cao, anh thấp biết đời nào quen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001