Anh mong gởi cá cho chim,
Chim bay ngàn dặm, cá chìm biển Đông.


Khảo dị:
Anh mong gởi cá cho chim,
Chim bay ngàn dặm, cá tìm biển Đông.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001