Anh mong chuốt ná lau tên,
Nhạn đâu chẳng bền, công uổng danh hư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001