Anh mong đưa đón em về
Nhưng thuyền thuê lưới mượn sợ ông nhà nghề không để cho yên
Nói năng chi nữa làm phiền
Đầu rồng đã gối tay tiên còn gì


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001