Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
Ước trồng đặng bén, sớm trổ hương nồng
Ai dè đâu phải trận gió đông
Làm rời hồng rã lục, cho hường lạt hương nồng
Dầu anh gan sắt dạ đồng
Chia tình cảnh ấy, sao lại không não phiền


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001