Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
Chuốc một chén rượu cho đầy
Đặt lên chàng kỷ, bàn xây
Anh đứng đó, em lại đứng đây
Để em thưa mẹ, để em bẩn thầy
Người có y tâm chước lượng bận này ta trao duyên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001