Anh lo phận anh chưa có vợ
Em có chồng rồi duyên nợ lôi thôi
Hiu hiu gió thổi lò vôi
Ai đem tin cho bạn, đây ta có đôi, bạn buồn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001