Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời,
Chim giời bay mất, đất rơi vào chùa.
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc, xem cô lộn chuồng.
Lộn chuồng năm ngoái năm xưa,
Năm nay chồng bỏ, cô chưa có chồng.