Anh là con trai lau tàu,
Anh đi nắm giẻ lọ dầu anh đâu?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001