Anh là con cái nhà ai
Anh mặc áo trắng cho phai mất màu
Anh về anh nhuộm mùi nâu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001