Anh kia có vợ sau lưng,
Có con trước mặt, anh đừng chơi hoa.
Chơi hoa tan cửa nát nhà,
Lìa con, bỏ vợ, chơi hoa làm gì!


Khảo dị:
Anh kia có vợ sau lưng,
Có con đằng trước, anh đừng chơi hoa.
Chơi hoa tan cửa nát nhà,
Vợ lìa con bỏ rồi ra có ngày.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001