Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
Anh không lên ngựa, lên ngựa thì phải nắm dây cương
Anh không cầm chèo, cầm chèo thì phải vấn vương
Vấn vương thì vấn, đã có tình thương ai rồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001