Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời,
Em là chim én đổi dời thượng thiên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001