Anh khôn mà vợ anh đần,
Lấy ai đãi khách xa gần cho anh.


Khảo dị:
Anh khôn nhưng vợ anh đần,
Lấy ai lo liệu xa gần cho anh.
Anh khôn mà vợ anh đần,
Lấy ai đưa đón khách gần khách xa.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975