Anh hùng trường trải chín châu
Tới đây lâm luỵ phải đầu nhà người


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001