Anh hùng khi gấp khúc lươn,
Khi quấn thì ngắn khi vươn thì dài.


Khảo dị:
Anh hùng gặp phải khúc lươn,
Khi gấp thời ngắn khi vươn thời dài.
Anh hùng được mấy khúc lươn,
Khi cuộn thì ngắn khi vươn thì dài.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001