Anh hùng khi gấp khúc lươn
Khi quấn thì ngắn khi vươn thì dài


Khảo dị:
Anh hùng gặp phải khúc lươn
Khi gấp thời ngắn khi vươn thời dài
Anh hùng được mấy khúc lươn
Khi cuộn thì ngắn khi vươn thì dài
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001