Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
Anh ơi! Hoan hoan hỉ hỉ
Em nghĩ lại con vật nó cũng như mình
Sè lông đỡ đạn, lánh minh khỏi tên


Khảo dị:
Giương cung anh bắn con chim quỳnh
Nó kêu hoan
hoan hỉ hỉ
Anh ơi khoan đã! Con vật nó cũng như mình
Nó lẻ đôi chích bạn, một mình bơ vơ
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001