Anh giàu quần đôi ba bức
Đây em nghèo, quần áo chín mười tua
Mưa tuôn trước mựt gió lùa sau lưng
Em nghoè tự bụng anh ưng
Lam vòng chồng vợ sau đừng tiếng chi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001