Anh gặp em như nem gặp rượu
Như bình ngọc liễu cắm đoá hoa tiên
Gái như em đây cũng ra tay chính thất, gặp được trai hiền tài ba


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001