Anh gặp em đây là việc trời đề,
Bình minh chí tối không hề chộ ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001