Anh em ta lập đám lên đây
Đã lập nên đám thì xây nên đường
Nghĩa ngãi đôi đường tự cổ chí kim
Đôi dân nước nghĩa, tự cổ tòng lai
Ngàn năm vàng đá không phai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001