Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
Ba buồm hai lái vời hẳn hiên
Hàng ngày thường có đồng tiền
Chẳng hơn cô mi ngồi chát ngát làm duyên thế thường


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001