Anh em hiền thật là hiền,
Chỉ vì đồng tiền sinh mất lòng nhau.


Khảo dị:
Anh em thì thậm là hiền,
Bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau.
Chị em thì thật là hiền,
Chỉ vì đồng tiền mất lòng nhau.
Chị em ăn ở thậm hiền,
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)