Anh em hiền thật là hiền
Chỉ vì đồng tiền sinh mất lòng nhau


Khảo dị:
Anh em thì thậm là hiền
Bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau
Chị em thì thật là hiền
Chỉ vì đồng tiền mà mất lòng nhau
Chị em ăn ở thậm hiền
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)