Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
Nào ai sinh tô, nào ai sánh tộ
Nào ai sinh đường thượng lộ
Nào ai chuốt bộ kỷ trà
Nào ai sinh phụ mẫu, phụ mẫu đà sinh em?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001