Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi.


Khảo dị:
Anh em chém nhau đằng dọng, không chém đằng lưỡi.
Sống đây là sống dao, tức là cái lưng con dao, cũng gọi là dọng dao. Lưỡi tức là lưỡi dao, bụng dao, cái phía sắc bén của con dao, dùng để chặt, cắt, chém các đồ vật. Thường thì bao giờ người ta cũng chém bằng lưỡi dao, không ai chém bằng sống dao, vì xống dao không sắc chém không đứt được. Nhưng anh em lỡ giận dữ bất bình với nhau thì chém nhau bằng sống, chứ không chém nhau bằng lưỡi. Là vì anh em chỉ chém dứ, chém doạ nhau, chứ không định bụng chém chết nhau, như đối với kẻ thù. Câu này đại ý khuyên anh em dù gập lúc bất hoà với nhau, cũng không nên xử tệ với nhau quá, như đối với người dưng, vì anh em dù sao vẫn là anh em.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953