Anh em ai đầy nồi nấy.


Đầy nồi là đầy nồi cơm, tức no đủ. Nấy là người ấy. Câu này nghĩa là anh em thì anh em, song người nào no đủ người ấy, ý nói anh nào đầy nồi thì anh ấy no đủ, anh nào vơi nồi thì anh ấy chịu đói bụng. Anh em mỗi người một phần, ai có người ấy ăn có của chưa dễ đã chia sẻ cho anh em nghèo. Câu này ngụ ý chê thói vị kỷ của con người, ngay đối với người thân yêu như anh em mà cũng vẫn không bỏ thói vị kỷ.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953